określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI

§1
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.akashaelement.com.

§2
Definicje

 1. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Akasha Element
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym akashaelement.com
 5. Regulamin– niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 9. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 11. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3
Kontakt ze sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Akasha Element, Ederstr. 3, 35274 Kirchhain, Niemcy
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: jagoda@akashaelement.com
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: mBank: PL68 1140 2004 0000 3502 7940 9431
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu email podanego w niniejszym paragrafie.

§4
Wymagania techniczne

 1. Sklep internetowy Akasha Element, dostępny jest pod adresem internetowym www.akashaelement.com.
 2. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies
  • aktywne konto e-mail.
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§5
Zasady składania Zamówienia

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 3. Wszystkie prezentowane towary są dostępne w chwili składania zamówienia. W przypadku braku danego towaru w sklepie, system automatycznie uniemożliwi złożenie zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów z oferty.
 5. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 6. Kupujący może dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 7. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 8. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 9. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 10. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 11. Zamawiający może wycofać złożone zamówienie e-mailem, o ile towar nie został już wysłany. Zamawiający nie może anulować zamówienia, które zostało wysłane.
 12. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

§6
Metody płatności

 1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Conotoxia Ltd.), kartą płatniczą lub przelewem na konto bankowe sklepu.
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§7
Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza płatności i dostawy. Formularze zawierające niekompletne dane kontaktowe takie jak imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy nie będą brane pod uwagę.
 2. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 3. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 4. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 5. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu. Do momentu otrzymania pełnej zapłaty, towar pozostaje własnością sklepu.
 6. Termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta/Przedsiębiorcy zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.
 7. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 9. W sytuacji, gdy realizacja zamówienia jest niemożliwa lub może ulec opóźnieniu z powodu braku towaru lub z innych przyczyn, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego – w takiej sytuacji Kupujący ma prawo odstąpić od zamówienia. Sklep zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu wpłaconej kwoty jeśli została uiszczona. 
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji zamówień na czas przerwy urlopowej, jednocześnie zobowiązując się do wcześniejszego zamieszczania informacji o niej na stronie Sklepu.
 11. Sklep internetowy Akasha Element realizuje przesyłki od poniedziałku do piątku.
 12. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są przesyłką rejestrowaną DHL.
 13. Jeżeli Konsument z przyczyn nieuzasadnionych wstrzyma lub odmówi odbiór towarów o 5 dni, Sprzedawca uzna zamówienie za nieważne i w przypadku zamówienia opłaconego zwróci mu wartość zakupionych towarów oraz wartość najtańszej wysyłki towaru dostępnej w Sklepie, umniejszoną o koszty zwrotu nieodebranej przesyłki, które są równoważne z wartością wybranej formy dostawy.
 14. Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:
  • Austria
  • Belgia
  • Bułgaria
  • Chorwacja
  • Cypr
  • Czechy
  • Dania
  • Estonia
  • Finlandia
  • Francja
  • Grecja
  • Hiszpania
  • Holandia
  • Litwa
  • Luksemburg
  • Łotwa
  • Malta
  • Niemcy
  • Polska
  • Portugalia
  • Rumunia
  • Słowacja
  • Słowenia
  • Szwecja
  • Węgry
  • Włochy

§8
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  • w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  • w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Podstawą zwrotu płatności jest odesłanie przez konsumenta przedmiotu nieuszkodzonego i nieużywanego.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
 10. Towar nieuszkodzony, dobrze zabezpieczony wraz z dowodem zakupu, należy odesłać niezwłocznie na adres: Akasha Element, Ederstr. 3, 35274 Kirchhain, Niemcy, w terminie do 14 dni kalendarzowych od chwili poinformowania Sprzedawcy o chęci dokonania zwrotu. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 12. Zwracany produkt powinien zostać odesłany przesyłką rejestrowaną czyli listem poleconym lub paczką – Sprzedawca nie odpowiada za towary zaginione w trakcie przesyłki od Kupującego i nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. W przypadku zwrotu sklep odsyła na konto Kupującego równowartość zakupionych towarów oraz koszt dostarczenia Kupującemu towaru (do wysokości najtańszej opłaty dostępnej w ofercie).
 13. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru
 14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, przygotowana na specjalne zamówienie klienta i dostosowana do jego indywidualnych potrzeb
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§9
Licencja

 1. Sprzedawca jest właścicielem autorskich praw majątkowych do e-booka i w związku z tym jest uprawniony do udzielania Klientom Licencji na korzystanie z niego na zasadach i w sposób przewidziany w niniejszych zapisach licencyjnych, w opisie e-booka w Sklepie lub w samym e-booku. 
 2. Oferowany e-book nie ma formy materialnej i nie jest w takiej formie wprowadzany do obrotu. Z tego powodu nie można mówić o wyczerpaniu praw autorskich do i zakazany jest dalszy nim obrót. Oznacza to w praktyce, że nie znajduje do niego zastosowanie przepisów ustawy o tzw. ,,dozwolonym użytku”. Udostępnienie ebooka osobom trzecim, nawet najbliższej rodzinie  (odpłatnie lub nieodpłatnie) nie jest dozwolone. 
 3. Udzielona Ci licencja ma charakter Licencji niewyłącznej, niekomercyjnej i jest nieograniczona w czasie. Cena e-booka jest jednocześnie ceną udzielonej Licencji. 
 4. Licencja niekomercyjna uprawnia Cię do korzystania z e-booka wyłącznie na własne, wewnętrzne potrzeby, bez możliwości dokonywania jego sprzedaży (odsprzedaży), najmu, leasingu, dzierżawy, świadczenia usług lub innych czynności z innymi osobami trzecimi (zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie).
 5. W ramach licencji możesz korzystać z e-booka wyłącznie na następujących polach eksploatacji: wyświetlanie, odtwarzanie, drukowanie, wprowadzanie do pamięci komputera (w tym pamięci RAM)  lub serwera jedynie na nośnikach, które należą do Ciebie i tylko na użytek własny.
 6. Nie możesz w żaden sposób rozpowszechniać ani udostępniać nabytego e-booka, ingerować w jego treść lub wygląd, zarówno w całości jak i w ich części, przerabiać go, kopiować, tworzyć opracowań lub w jakikolwiek inny sposób modyfikować.
 7. Uprawnienia wynikające z udzielonej Licencji przysługują wyłącznie Klientom, tj. osobom, które nabyły e-book legalnie tj. zgodnie z obowiązującym regulaminem i zapisami Licencyjnymi. Zgodnie z obowiązującym prawem korzystanie z e-booka w sposób sprzeczny z udzieloną licencją (np. poprzez udostępniania go innym osobom) może spowodować nie tylko odpowiedzialność cywilną ale także karną.
 8. Postanowienia niniejszej licencji zaczynają wiązać Cię wraz z pierwszą czynnością, która prowadzi do umożliwienia legalnego zapoznania się z treścią e-booka. Czynność ta może polegać w szczególności na zalogowaniu się do Konta, jego pobraniu, przesłaniu, wysłaniu, wyświetleniu, otwarciu a także w inny sposób, jaki wiąże się ze składaniem oświadczeń woli na odległość. W przypadku dokonania kilku czynności datę związania niniejszą Licencją określa data najwcześniejszej czynności.
 9. Licencja ta nie uprawnia Cię do udzielania dalszych licencji (sublicencji), chyba że Sprzedawca udzieli na to wyraźną zgodę wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. Zgoda ta może być obarczona dodatkowymi zobowiązaniami.
 10. Każdy e-book może być zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem. Informacja o ewentualnej formie jego zabezpieczenia zostanie ujawniona w jego opisie. Nie możesz usuwać lub modyfikować wprowadzonych zabezpieczeń.
 11. Sprzedawcy w każdej chwili przysługuje uprawnienie do dokonania kontroli, czy korzystasz z e-booka zgodnie z udzieloną Licencją. Uprawnienia kontrolne Sprzedawcy obejmują w szczególności prawo do żądania informacji i wyjaśnień w zakresie korzystania z e-booka, a także dokonania nabycia e-booka (lub próba jego dokonania) od Klienta bez ujawniania tożsamości Sprzedawcy lub bez wskazania, że nabycie (lub jego próba) dokonywane przez osobę trzecią odbywa się na polecenie Sprzedawcy.
 12. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących uprawnień związanych z korzystaniem z e-booka, w tym w przypadku zainteresowania komercyjnym wykorzystaniem, czy jego dalszą odsprzedażą proszę skontaktuj się ze mną pod tym adresem: sklep@akashaelement.com.

§10
Reklamacja

 1. Właściwości towarów podane są w opisie produktu, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu. Prosimy Klientów, aby mieli na uwadze, że produkty mają specyficzne właściwości, w tym, że każdy z takich produktów jest niepowtarzalny i minimalnie może się odróżniać od innych egzemplarzy takiego samego towaru oraz że są one niewielkich rozmiarów, a ich wizerunki prezentowane w Sklepie mają charakter informacyjny. Informujemy także, że na wygląd towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora.
 2. Sprzedawca nie udziela gwarancji na powłoki złocone i rodowane, gdyż ze względu na swoje właściwości mogą one ulegać stopniowemu wycieraniu się.
 3. Każda ingerencja w produkt poprzez osoby trzecie powoduję utratę gwarancji na biżuterię.
 4. Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, tj: pęknięcia, złamania, rozciągnięcia, wygięcia, zgniecenia na skutek wynikającej siły zewnętrznej, jak i przebarwieniami powstałymi na skutek użycia środków, które mogą wpływać na powłokę produktu tj: środki czystości, perfumy, kwasy itp. a także w przypadku gdy przesłany do Sprzedawcy produkt jest nie kompletny (brak któregoś z elementów biżuterii) Konsument nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu reklamacji.
 5. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 6. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • żądać usunięcia wady.
 7. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 8. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Akasha Element, Ederstr. 3, 35274 Kirchhain, Niemcy.
 9. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 10. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 11. Reklamowany produkt powinien zostać odesłany przesyłką rejestrowaną czyli listem poleconym lub paczką – Sprzedawca nie odpowiada za towary zaginione w trakcie przesyłki od Kupującego i nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący.
 12. Reklamacja będzie rozpatrzona do 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na nowy produkt, a w przypadku wyczerpania towaru Kupujący otrzyma zwrot pieniędzy wraz z kosztami wysyłki lub możliwość wyboru innego towaru w podobnej cenie.
 13. Przy zwrocie zakupu Kupujący powinien podać swój numer konta, na który ma zostać dokonany zwrot pieniędzy (kwota równa sumie ceny towaru i kosztów wysyłki do klienta).

§11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§12
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie i wysyłkę produktu.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  • przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
  • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
 5. – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 6. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przeniesienia danych do innego administratora
  • a także prawo:
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 7. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 8. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§13
Zastrzeżenia

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

§14
Postanowienia dotyczące kupujących niebędących konsumentami

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§15
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Regulamin znajdujący się na poniższej stronie, wszelkie materiały się w nim znajdujące takie jak: zdjęcia, nazwa sklepu oraz logo sklepu stanowią własność prawa autorskiego i stanowią przedmiot ochrony prawnej. Wszelkie próby wykorzystywania, powielania, przetwarzania materiałów znajdujących się na stronie sklepu bez zgody właściciela są zabronione.
 3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 4. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 5. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi/Przedsiębiorcy na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
 6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
 7. Sklep uznaje, iż Klient/Przedsiębiorca zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.
 8. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 9. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Załącznik do regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może skorzystać: wzór formularza odstąpienia od umowy w formacie PDF

Ebook

Zobacz Ebooka
"Jak wejść w Kroniki Akaszy"

Shopping Cart
Przewiń do góry

Ta strona używa Cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji do czego wykorzystywane są dane zbierane za pomocą plików cookies znajdziesz tutaj.

Aby kontynuować wybierz coś. Też tego nie lubię, ale takie jest prawo :)

Twój wybór został zapisany!

Więcej informacji

Więcej informacji

Aby kontynuować, wybierz jedną z poniższych opcji.

 • Akceptuję cookies:
  Używam Google Analytics do pomiaru informacji o użytkownikach, takich jak przeglądarka, kraj lub czas, jaki użytkownik spędza na mojej stronie. Twój adres IP jest przesyłany anonimowo, połączenie z Google jest szyfrowane.
 • Tylko niezbędne cookies:
  Google Analytics nie zbiera żadnych informacji. Jednak, niezbędne z technicznego punktu widzenia pliki cookies są w dalszym ciągu używane (nawet przed tą wiadomością).

W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookie na tej stronie: Polityka prywatności.

Wróć